Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-23, KIO 1546/19 premium

Sygn. akt KIO 1546/19 WYROK z dnia 23 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 sierpnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...), z siedzibą w (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Goniądzu przy udziale wykonawcy: (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 1.2. uznanie za bezskuteczne zastrzeżenie, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji znajdujących się w ofercie wykonawcy (...) z siedzibą w (...) w zakresie w jakim zastrzegł on: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykonawcy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby, wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz wykaz osób oraz udostępnienie odwołującemu wyżej wymienionych dokumentów; 1.3. udostępnienie odwołującemu wyjaśnień złożonych przez wykonawcę (...) z siedzibą (...) w przedmiocie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28