Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-27, KIO 1567/19 premium

Sygn. akt: KIO 1567/19 WYROK z dnia 27 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 sierpnia 2019 r. przez wykonawcę S(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków przy udziale wykonawcy S(2)... Sp. z o. o, al. (...), W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1567/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę S(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący: ................................. Sygn. akt: KIO 1567/19 Uzasadnienie Zamawiający: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryterium oceny ofert

1   -   czynności Zamawiającego polegającej na określeniu pozacenowego kryterium oceny ofert w XXI pkt 1 SIWZ

2   -   rozdziale XXI SIWZ Zamawiający ustanowił pozacenowe kryterium oceny ofert, w myśl którego wykonawcy otrzymają

3   -   systemu zamówień publicznych - takie ukształtowanie pozacenowego kryterium oceny ofert, które w bezpośredni sposób wskazuje

+89 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28