Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-10, KIO 2656/18 premium

Sygn. akt: KIO 2656/18 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 stycznia 2019 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania wniesionego przez T. S. prowadzącego działalność pod firmą P..., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Gmina Wałbrzych, ul. Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych postanawia: 1. zwraca wniesione odwołanie, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz T. S. prowadzącego działalność pod firmą P..., ul. (...), W. kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy). Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Sygn. akt: KIO 2656/18 Uzasadnienie W dniu 27 grudnia 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie T. S. prowadzącego działalność pod firmą P... w postępowaniu o udzielenie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28