Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-23, KIO 1526/19 premium

Sygn. akt: KIO 1526/19 WYROK z dnia 23 sierpnia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 roku w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2019 roku przez odwołującego (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego którym jest (...) przy udziale: Wykonawcy (...) z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1526/19 po stronie zamawiającego; orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................... Sygn. akt...

Przykładowe fragmenty dla hasła "platforma zakupowa"

1   -   z uwagi na błąd techniczny platformy zakupowej, za co odpowiedzialność ponosi Zamawiający

2   -   9 instrukcji dostępnej dla wykonawców "Platforma zakupowa podpis elektroniczny - konfiguracja; składanie postąpień

3   -   Odwołującego, złożonego na okoliczność zawodności platformy zakupowej u innego zamawiającego, wskazując że

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28