Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-30, KIO 1332/19 premium

Sygn. akt: KIO 1332/19 WYROK z dnia 30.07.2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2019 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15.07.2019 r. przez wykonawcę P(1)..., ul. (...), M. w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów, Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów orzeka 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu odrzucenia oferty odwołującego w zadaniu 155 i części zarzutu 156 z powodu jego uwzględnienia przez zmawiającego 2. Oddala odwołanie w zakresie zarzutu 156 w części dotyczącej konstrukcji opatrunku tj. nieuwzględnionej przez zmawiającego 3. Kosztami postępowania obciąża odwołującego P(1)..., ul. (...), M. i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania 4. Zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów, Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów kwotę 3 600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28