Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-13, KIO 1478/19 premium

Sygn. akt: KIO 1478/19 WYROK z dnia 13 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2019 r. przez wykonawcę M. G. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M... z siedzibą w B. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu przy udziale wykonawcy S... Sp. z o.o. z siedzibą w P. zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. G. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M... z siedzibą w B. i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę M. G. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M... z siedzibą w B. tytułem wpisu od odwołania; 2) zasądza od wykonawcy M. G. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M... z siedzibą w B. na rzecz Zamawiającego: Związku Międzygminnego ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu kwotę 654,00 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28