Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-13, KIO 1479/19 premium

Sygn. akt: KIO 1479/19 WYROK z dnia 13 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2019 r. przez wykonawcę T... Anonim Sirket z siedzibą w I., Turcja w postępowaniu prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy F... S.A. w K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, przy udziale wykonawcy I... S.A. w K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1 oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę T... Anonim Sirket z siedzibą w I., Turcja i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę T... Anonim Sirket z siedzibą w I., Turcja tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy T... Anonim Sirket z siedzibą w I., Turcja na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz - System S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   ofertą nie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu

2   -   do złożenia wyjaśnień dotyczących prawidłowości podpisu elektronicznego złożonego przez odwołującego. Zdaniem Izby

3   -   posługując się narzędziem do walidacji podpisu elektronicznego pochodzącego od kwalifikowanego podmiotu uprawnionego do dokonywania walidacji takich podpisów być w stanie zweryfikować czy złożony podpis jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie

+123 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28