Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-05, KIO 1408/19 premium

Sygn. akt KIO 1408/19 WYROK z dnia 5 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lipca 2019 r. przez wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy I... Sp. z o.o. z siedzibą w W. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ) w zw. z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... Sp. z o.o. z siedzibą w W., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Narodowego Funduszu Zdrowia Centrali w Warszawie na rzecz wykonawcy S... Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienie treści pełnomocnictwa

1   -   czynności wykonanych wcześniej, to z treści pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2019

2   -   5 lipca 2019 r. Z treści pełnomocnictwa wynika, że zostało udzielone do

3   -   innych dokumentów, to tak przedłożone pełnomocnictwo stanowi potwierdzenie czynności wykonywanej wcześniej

+29 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28