Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-02, KIO 1334/19 premium

Sygn. akt: KIO 1334/19 WYROK z dnia 2 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2019 r. przez wykonawcę N... Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3; przy udziale: A. wykonawcy M(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w Ł. przy ul. (...), zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; B. wykonawcy M(2)... Sp. z o. o. z siedzibą w P. przy ul. (...), zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę N... Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę N... Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy N... Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) na rzecz zamawiającego Muzeum Narodowego w Warszawie z siedzibą w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28