Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-18, KIO 1006/19 premium

Sygn. akt KIO 1006/19 WYROK z dnia 18 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Beata Konik Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 14 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 3 czerwca 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie" (numer postępowania DA-271/ZP/5/2018) prowadzonym przez zamawiającego: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie przy udziale wykonawców: A. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych "C." S. i J. C. sp. j. z siedzibą w Krynicy Zdroju - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego B. RE-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu uwzględnionego przez Zamawiającego. 2. Oddala odwołanie w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skan oferty podpis elektroniczny

1   -   rozdziale 10 "Opis sposobu przygotowania oferty" pkt 4 SIWZ Zamawiający wymagał: Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. - RE-Bau złożył skan oferty uprzednio przygotowanej w postaci papierowej (w tym zeskanowane: podpis własnoręczny pełnomocnika P. M., własnoręczną

2   -   się problem dotyczący dopuszczalności złożenia oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej, następnie przekształconej do postaci elektronicznej oraz, po przekształceniu, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tzw. "skan oferty"). 2. Dokument elektroniczny Pojęcie dokumentu elektronicznego, którym posługuje się rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie zostało zdefiniowane w przepisach

3   -   wykreśleniu zapisu o niedopuszczalności złożenia skanu oferty lub wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zw. z powyższą opinią

+136 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28