Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-09, KIO 1443/19 premium

Sygn. akt: KIO 1443/19 WYROK z dnia 9 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2019 r. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B(1)... Spółka Akcyjna w W. Oddział w P., B(2)... w M. w P. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Włocławek we Włocławku orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B(1)... Spółka Akcyjna w W. Oddział w P., B(2)... w M. w P. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B(1)... Spółka Akcyjna w W. Oddział w P., B(2)... w M. w P. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. oddala wniosek Gminy Miasta Włocławek we Włocławku o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm,), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie pełnomocnictwa z datą po terminie składania ofert

1   -   przywołali wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 410/10), z którego wynika, że "Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust

2   -   którym zamawiający dokonał czynności odrzucenia oferty odwołującego, odwołujący został wyłącznie wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa dla pani H. K., ponieważ z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. wynika, że uzupełnieniu podlegają wyłącznie wadliwe pełnomocnictwa, jak również pełnomocnictwa, które nie zostały załączone do oferty w ogóle. Gdyby przyjąć stanowisko o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie miałby sensu, a

3   -   prawda w pierwszej kolejności, że "uzupełnienie dokumentów, w tym pełnomocnictwa, stanowi właściwie dokonaną czynność, gdy mimo daty wystawienia dokumentów po upływie terminu składania ofert, potwierdzają one spełnianie wymagań określonych

+312 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28