[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Opolu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A w [...] na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn.: [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Zarządu Województwa Opolskiego na rzecz strony skarżącej kwotę 38.390,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi stała się decyzja Zarządu Województwa Opolskiego nr [...] z dnia 29 października 2018 r., utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia 31 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania Stowarzyszenia "A" w [...] do zwrotu części dofinansowania w kwocie 2.337.223,02 zł przyznanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr [...] z dnia 26 marca 2013 r. na realizację projektu pn. [...], wraz z należnymi odsetkami ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28