Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-23, KIO 1307/19 premium

Sygn. akt KIO 1307/19 WYROK z dnia 23 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Renata Tubisz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 lipca 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2019 r. przez odwołującego: Konsorcjum M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą L(1)... (Lider) oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L(2)... (Partner) działający jako spółka cywilna w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Trzy Fale Sp. z o.o. ul. Eliza Orzeszkowa 1, 76-200 Słupsk przy udziale przystępującego: Z. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą L(1)... (Lider) oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L(2)... (Partner) działający jako spółka cywilna i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą L(1)... (Lider) oraz K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą L(...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28