Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-03, KIO 1097/19 premium

Sygn. akt: KIO 1097/19 WYROK z dnia 3 lipca 2019r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 1 lipca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2019r. przez wykonawcę T... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP -Polskie Unie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74 przy udziale wykonawcy A... s.r.o. z siedzibą w C., w P., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1097/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia przez zamawiającego - art. 29 ust. 2 i 3 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy przez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący (pośrednio) na konkretnego producenta, przez nakazanie w PFU stosowania urządzeń tego samego typu co urządzenia zabudowane przez podmiot trzeci w ramach odrębnego, wcześniej rozstrzygniętego postępowania obejmującego inny odcinek tego samego LCS; - art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1a i art. 22d ust. 1 ustawy, przez zamieszczenie w SIWZ wymogu wykazania przez ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28