Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-24, KIO 2667/18, KIO 2709/18 premium

Sygn. akt: KIO 2667/18 KIO 2709/18 WYROK z dnia 24 stycznia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Członkowie: (...) (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 grudnia 2018 r przez wykonawcę P... Sp. z o.o., (...) B. w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę A... Sp. z o.o., (...) w postępowaniu prowadzonym przez K... przy udziale: A. wykonawcy i... Sp. z o. o., (...) oraz wykonawcy A... zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2667/18 po stronie zamawiającego, B. wykonawcy i... Sp. z o. o., (...) oraz wykonawcy P... Sp. z o.o., (...), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2709/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1 uwzględnia oba odwołania, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje zamawiającemu ponowienie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem ofert obu odwołujących, 2. kosztami postępowania obciąża K... 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę P... Sp. z o.o., (...) oraz wykonawcę A... Sp. z o.o., (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od K... na rzecz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28