Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-05, KIO 1151/19 premium

Sygn. akt: KIO 1151/19 WYROK z dnia 5 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 czerwca 2019 r. przez wykonawcę (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - (...) przy udziale wykonawcy (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - (...) - unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych i odrzucenia jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego - (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego - (...) na rzecz wykonawcy(...) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28