[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 22 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Piotr Kozłowski Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 maja 2019 r. przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska S.A., ul. Golejowska 73B, 44-207 Rybnik, w postępowaniu prowadzonym przez PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, przy udziale wykonawcy ERBUD INDUSTRY Południe Sp. z o.o., ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Doosan Babcock Energy Polska S.A., ul. Golejowska 73B, 44-207 Rybnik, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska S.A., ul. Golejowska 73B, 44-207 Rybnik, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od Odwołującego - Doosan Babcock Energy Polska S.A., ul. Golejowska 73B, 44-207 Rybnik, na rzecz...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   wymogu sporządzenia oferty w postaci elektronicznej i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2) art. 22 ust. 1

2   -   powinny być sporządzane w formie elektronicznej, a nie jedynie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i doręczane Zamawiającemu jako plik elektroniczny stanowiący skan dokumentu sporządzonego pierwotnie

3   -   pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Odwołujący zauważa, że analogiczne regulacje

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28