Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-18, KIO 1029/19 premium

Sygn. akt KIO 1029/19 WYROK z dnia 18 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2019 przez wykonawcę C(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, przy udziale wykonawcy C(2)... S.A. z siedzibą W., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty C(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę złożonych ofert z uwzględnieniem oferty C(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W.; 2. kosztami postępowania obciąża Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez C(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania. 2.2. zasądza od Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na rzecz C(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 18 600 zł (słownie: osiemnaście tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii

1   -   osoby upoważnione) do wyrażania woli w imieniu wykonawcy (podmiotu składającego te dokumenty). Kwalifikowany podpis

2   -   ponadto, że dokumenty pochodzące od podmiotu Promoship IP sp. z o.o. będącego podmiotem trzecim udostępniającym zasoby Odwołującemu musiały zostać podpisane przez ten podmiot, przed ich załączeniem do oferty. Stąd, zawarcie ich w "skompresowanym" pliku obejmującym wszystkie załączniki

3   -   zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę

+159 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28