Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-05, KIO 1152/19 premium

Sygn. akt KIO 1152/19 WYROK z dnia 5 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 czerwca 2019 r. przez wykonawcę Z... Spółkę akcyjną z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGE Energia Ciepła Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy D... Spółki akcyjnej z siedzibą w R. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Z... Spółkę akcyjną i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Z... Spółkę akcyjną tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Z... Spółki akcyjnej na rzecz D... Spółki akcyjnej kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca nie podpisał elektronicznie formularza cenowego

1   -   został wyrażony w miesiącach, a nie latach. W ocenie Przystępującego przesłany przez Odwołującego "Załącznik cenowy - katalog usług serwisowych" nie może mieć jakiegokolwiek znaczenia w sprawie, gdyż plik nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie został też wymieniony wśród załączników zamieszczonych w formularzu ofertowym w jego części V. Z tych względów

2   -   najważniejsza merytorycznie część oferty - załącznik cenowy nie została przez Odwołującego podpisana, tj. plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie było sporne, że sam plik nie został indywidualnie podpisany, natomiast Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na to

3   -   się, aby Oferta i oświadczenia Wykonawcy były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania Wykonawcy." (pkt 20.4). Przy czym

+152 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28