Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-14, KIO 988/19 premium

Sygn. akt: KIO 988/19 WYROK z dnia 14 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: B(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w W. oraz C(1)... S.A., H., w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin, przy udziale wykonawcy B(2)... S.A., z siedzibą w W. oraz konsorcjum: A(1)... Sp. z o.o., z siedzibą w W. i A(2)... S.A., H. i C(2)... S.A., H., zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 988/19 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: (i) dokonanie unieważnienia czynności wykluczenia z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: B(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w W. oraz C(1)... S.A., H., a w konsekwencji unieważnienie czynności odrzucenia jego oferty; (ii) powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Miasto Szczecin i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ugoda mediacyjna

1   -   toku postępowania strony prowadziły rozmowy mediacyjne, które jednak nie pozwoliły na

2   -   klauzulą poufności) przygotowaną w postępowaniu mediacyjnym toczącym się pomiędzy Odwołującym, a

3   -   rozstrzygnięcie mediatora w ramach postępowania mediacyjnego. Izba zważyła co następuje: Izba

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28