Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-07, KIO 927/19 premium

Sygn. akt KIO 927/19 WYROK z dnia 7 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 4 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 24 maja 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: "P(1)..." sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu (nr postępowania UK.D.340-5/18) prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Poznań - Usługi Komunalne przy udziale wykonawcy: P(2)... S.A. z siedzibą w P. - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego "P(1)..." sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego "P(1)..." sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od odwołującego "P(1)..." sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. na rzecz zamawiającego Miasta Poznań - Usług Komunalnych kwotę 3567 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) - stanowiącą koszty postępowania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28