Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-12, KIO 941/19 premium

Sygn. akt: KIO 941/19 WYROK z dnia 12 czerwca 2019 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2019r. przez wykonawcę B. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą C... z siedzibą w W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14 przy udziale S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w L., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 941/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy B. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą C... z siedzibą w W., ul. (...) oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w L., ul. (...) i 2.1. Zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B. K. prowadzącą działalność gospodarcza pod ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28