Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 2019-04-15, I C 2715/17 premium

Sygn. akt I C 2715/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Gminie M. P. o zapłatę kwoty 838.875,10 zł I. zasądza od pozwanej Gminy M. P. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 838.875,10 zł (osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 08 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty; II. zasądza od pozwanej Gminy M. P. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 52.761,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Sygn. akt I C 2715/17 UZASADNIENIE Powódka (...) Sp. z o.o. w P. w pozwie z dnia 05 kwietnia 2017 roku, skierowanym do Sądu Okręgowego w Łodzi, wniosła o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28