Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 2019-06-06, VI Ga 427/18 premium

Sygn. akt VI Ga 427/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hass - Kloc Sędziowie: SO Marta Zalewska (spr.) SR del. do SO Grzegorz Pliś Protokolant: Barbara Ćwiok po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2019 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. w R. przeciwko: (...) S.A. w R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w R. V Wydziału Gospodarczego z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt V GC 878/16 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: I. oddala powództwo, III. zasądza od powoda Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. w R. na rzecz pozwanego (...) S.A. w R. koszty procesu, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu, 2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.556,00 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym. Sygn. akt VI Ga 427/18 Uzasadnienie wyroku z dnia 6.06.2019r. Pozwem z dnia 25 stycznia 2016 r. skierowanym przeciwko (...) S.A. z siedzibą w R. powód Przedsiębiorstwo Budowlane (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 62.732,36 zł wraz z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28