[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 17 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2019 r. przez wykonawcę: FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95 - 054 Wola Zaradzyńska w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95 - 054 Wola Zaradzyńska z przedmiotowego przetargu, nakazuje Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania w trybie przepisu art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019

1   -   katalogowych oferowanego przez Odwołującego falownika 1-fazowego producenta Solax Power typ X1, 2) art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez niezgodne z ustawą dokonanie czynności odrzucenia oferty Flexipower

2   -   że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp zawiadomił o odrzuceniu oferty Wykonawcy

3   -   pismem z dnia 25 kwietnia 2019r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na zasadzie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niespełniania przez zaoferowany

+89 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28