Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-07, KIO 930/19 premium

Sygn. akt: KIO 930/19 WYROK z dnia 7 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2019 r. przez wykonawcę: Ł. R. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ł..., ul. (...), L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, orzeka: 1. uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym dokonanie oceny braku podstaw do wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Odwołującego, z uwzględnieniem procedury wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz art. 26 ust. 4 Pzp, odnośnie zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów oraz oświadczenia Odwołującego co do zakresu zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy; oddala odwołanie w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego wykaz podwykonawców w ofercie

1   -   1 Pzp, to jest: a) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, b) oświadczenia wskazanego w pkt 3 formularza oferty w zakresie podwykonawstwa i spełniania warunków udziału w postępowaniu, poprzez posłużenie się zasobem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia; Z ostrożności procesowej - nakazanie Zamawiającemu: - poprawy w ofercie Odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, poprzez zmianę wskazanego w formularzu ofertowym zakresu prac przewidzianych dla realizacji przez podwykonawcę z omyłkowo wpisanego zakresu "rozbiórka

2   -   z deklarowanej formy udziału tego podmiotu przy realizacji zamówienia, którą wskazał wykonawca w złożonej ofercie wpisując w formularzu oferty oraz dołączonym do oferty zobowiązaniu podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 87 Pzp

3   -   swój zamiar na moment składania ofert. Odwołujący wyjaśnił Zamawiającemu, że w ofercie zakres podwykonawstwa został omyłkowo wpisany (zgodnie z pierwotnie złożonym zobowiązaniem podmiotu trzeciego), natomiast prawidłowy zakres podwykonawstwa realizowanego przez podmiot trzeci udostępniający zasoby wynika z przedstawionego

+182 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28