[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę: SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, przy udziale wykonawcy: Elsevier B.V. Radarweg 29, 1043 Amsterdam, Holandia zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od wykonawcy SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa na rzecz zamawiającego Uniwersytet Medyczny im...

Przykładowe fragmenty dla hasła W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz

1   -   wykonawcy informatycznych komponentów i zaprezentowania, w jaki sposób oprogramowanie to realizuje funkcjonalności wskazane przez Zamawiającego. Wymagania te są w pełni uzasadnione potrzebami Zamawiającego i specyfiką przedmiotu zamówienia. Każdy wykonawca może ponieść odpowiednie nakłady i przygotować (zaprojektować lub zakupić) oprogramowanie prezentujące Zamawiającemu w jaki sposób wymagane funkcjonalności będą realizowane w systemie, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia. Trudno za niezgodną z zasadami uczciwej konkurencji uznać okoliczność, iż jedni wykonawcy

2   -   ws. dokumentów Ustawodawca wskazał, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył

3   -   tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego prowadziłoby bowiem do naruszenia jednej z naczelnych, zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić

+398 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28