Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-07, KIO 899/19 premium

Sygn. akt: KIO 899/19 WYROK z dnia 7 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2019 r. przez wykonawcę bezpieczne.IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu przy udziale wykonawcy Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę bezpieczne.IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę bezpieczne.IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy bezpieczne.IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa - Centrum Informatyki ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniach elektronicznych

1   -   mówiącą o dołączeniu do formy elektronicznej gwarancji bankowej — w przypadku składania w tej formie gwarancji podpisów elektronicznych osób je wystawiających. Odwołujący stwierdził, ze pojęcie "gwarancja bankowa" w treści s.i.w.z. jest wymieniona przez Zamawiającego jako forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w rozdziale jej poświęconym nie ma

2   -   interpretację, zgodnie z którą dokument w postaci gwarancji bankowej obligatoryjnie musiałby mieć postać elektroniczną, gdyż wszelkie oświadczenia i dokumenty mają mieć postać elektroniczną, to także gwarancja bankowa składana w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinna przybrać taką postać, a takiego zastrzeżenia w s.i.w.z. po prostu nie ma

3   -   P.z.p., regulujący komunikację "w postępowaniu", to konsekwencją takiego zastrzeżenia jest obligatoryjny obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego również "w postępowaniu". Takiego zastrzeżenia, aby postać gwarancji przybrała wyłącznie formę elektroniczną w s.i.w.z. nie ma. Odwołujący stwierdził

+191 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28