Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-07, KIO 899/19 premium

Sygn. akt: KIO 899/19 WYROK z dnia 7 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2019 r. przez wykonawcę b... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu przy udziale wykonawcy P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę b... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę b... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy b... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28