Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-18, KIO 588/19 premium

Sygn. akt KIO 588/19 WYROK z dnia 18 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Garden Designers Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Zadzim z siedzibą w Zadzimiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ziel-Bud Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, W.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ziel-Bud W.R. z siedzibą w Warszawie oraz DREWZEL G.S. Spółki jawnej z siedzibą w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Garden Designers Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Garden Designers ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28