Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-23, KIO 851/19 premium

Sygn. akt KIO 851/19 WYROK z dnia 23 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Ernest Klauziński Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 maja 2019 r. przez wykonawcę J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K..., ul. (...) P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn przy udziale wykonawcy D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 851/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 6 naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., ul. (...) bo treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz zarzutu nr 2 naruszenia art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy, która to oferta nie wyczerpuje ustawowych znamion oferty najkorzystniejszej i nakazuje dokonanie: 1) unieważnienia czynności...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28