Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-05-16, KIO 717/19 premium

Sygn. akt KIO 717/19 WYROK z dnia 16 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 maja 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez odwołującego: S(1)... Sp. z o.o. Sp. k., ul. (...) P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., PI. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań przy udziale przystępującego Konsorcjum: S(2)... SOCIÈTÈ PAR ACTIONS SIMPLIFIÈE (...) N., Francja (Lider konsorcjum) oraz G... Sp. z o.o., W. ul. (...) (Członek konsorcjum) po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża S(1)... Sp. z o.o. Sp. k., ul. (...) P. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S(1)... Sp. z o.o. Sp. k., ul. (...) P. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28