Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-10, KIO 498/19 premium

Sygn. akt: KIO 498/19 WYROK z dnia 10 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Katarzyna Brzeska Agata Mikołajczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2019 r. przez wykonawcę M(1)... sp. z o.o. w K. w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji w Warszawie przy udziale wykonawcy M(2)... S.A. w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego, 2. w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 3. kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji w Warszawie i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M(1)... sp. z o.o. w K. tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od Komendy Głównej Policji w Warszawie na rzecz wykonawcy M(1)... sp. z o.o. w K. kwotę 18.739 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu dziewięciu złotych zero groszy), stanowiącą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo elektroniczne

1   -   zastosowanie i wezwanie do złożenia pełnomocnictwa, podczas gdy załączony do oferty dokument był oryginałem dokumentu elektronicznego, a zatem pełnomocnictwo zostało prawidłowo złożone wraz z

2   -   że nie została dochowana forma elektroniczna czynności prawnej w postaci udzielenia pełnomocnictwa, podczas gdy dla jej zachowania

3   -   który do oferty załączył wymagane elektroniczne pełnomocnictwo zgodne z przepisami prawa jak

+123 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28