Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-22, KIO 366/19

Sygn. akt: KIO 366/19 WYROK z dnia 22 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 01 marca 2019 r. przez wykonawcę ASSECO Poland S. A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 13, 02-828 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) SOFTIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (2) Softman S.A. 44-10 Gliwice ul. Robotnicza 2 zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odtajnienia wykazu usług określonych w rozdziale V pkt 1.2 ppkt 1.2.3. litera a i b SIWZ poz.1 i 2 objętego tajemnicą przedsiębiorstwa oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert 2. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala 3. Zalicza w poczet kosztów postepowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   uoznk. Natomiast odnośnie zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazu osób, Softiq argumentuje to tym, że

2   -   najcenniejszych dla Przystępującego wartości, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa, tj.: a) Imion i nazwisk osób wskazanych w wykazie osób. b) Nazw projektów i zamawiających

3   -   podane uzasadnienie zastrzeżenia określonych treści tajemnica przedsiębiorstwa, jak to uczynił w zakresie wykazu osób Przystępujący. W zakresie zarzutu dotyczącego

+88 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28