Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-22, KIO 366/19

Sygn. akt: KIO 366/19 WYROK z dnia 22 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 01 marca 2019 r. przez wykonawcę ASSECO Poland S. A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 13, 02-828 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) SOFTIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (2) Softman S.A. 44-10 Gliwice ul. Robotnicza 2 zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odtajnienia wykazu usług określonych w rozdziale V pkt 1.2 ppkt 1.2.3. litera a i b SIWZ poz.1 i 2 objętego tajemnicą przedsiębiorstwa oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert 2. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala 3. Zalicza w poczet kosztów postepowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28