Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2019-03-08, II Ca 147/19 premium

Sygn. akt II Ca 147/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Kursa Sędziowie: SO Lucyna Rajchel (sprawozdawca) SO Renata Stępińska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Gąsior po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Kraków przy udziale P... C... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S..., T... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W..., S... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 grudnia 2018 r., sygnatura akt KIO 2400/18 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego Gminy Miejskiej Kraków na rzecz P... C... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S... kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Sygn. akt II Ca 147/19 Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie P... C... sp. z o.o. w S... i nakazała zamawiającemu Zarządowi Dróg Miasta Krakowa w Krakowie unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28