Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-08, KIO 494/19 premium

Sygn. akt: KIO 494/19 WYROK z dnia 8 kwietnia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2019 roku przez wykonawcę T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dęblinie przy udziale wykonawcy Z... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 494/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., 2.2. zasądza od wykonawcy T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., na rzecz Zamawiającego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dęblinie kwotę 4 176 zł 10 gr. (słownie: cztery tysiące sto ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28