Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-04, KIO 489/19 premium

Sygn. akt: KIO 489/19 WYROK z dnia 4 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2019 r. przez wykonawcę M. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... w W. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków przy udziale wykonawcy A. L., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą W... w J., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... w W. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę M. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy M. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... w W. na rzecz zamawiającego Gminy Miejskiej Kraków kwotę 4 500 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy), stanowiącą łącznie koszt wynagrodzenie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28