Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-28, KIO 417/19 premium

Sygn. akt: KIO 417/19 WYROK z dnia 28 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: R... Sp. z o.o., ul. (...) W. oraz S(1)... Sp. z o.o., ul. (...) W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa przy udziale: 1) wykonawcy P(1)..., W. (...) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 2) wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: W. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B..., ul. (...) W. oraz A... Sp. z o.o. sp. k, (...) M., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego R... Sp. z o.o., ul. (...) W. oraz S(1).. Sp. z o.o., ul. (...) W., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego R... Sp. z o.o., ul. (...) W. oraz S(1)... Sp. z o.o., ul. (...) W., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28