Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-01, KIO 269/19

Sygn. akt: KIO 269/19 WYROK z dnia 1 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2019 r. przez Odwołującego: D.N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D.N. P.P.H.U. "PŁOTEK" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego kryterium oceny ofert: dodatkowe oczyszczanie jezdni dróg układu uzupełniającego. 2. W zakresie pozostałych zarzutów odwołanie oddala. 3. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ................................. Sygn. akt: KIO ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 23 ust. 5

1   -   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

2   -   uprawniony jest do zastosowania regulacji art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, tj. może określić

3   -   oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28