Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-25, KIO 632/19, KIO 645/19 premium

Sygn. akt: KIO 632/19 Sygn. akt: KIO 645/19 WYROK z dnia 25 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę P... Sp. z o.o., ul. (...) P. (KIO 632/19), B. w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę W..., ul. (...) P. (KIO 645/19), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, przy udziale: 1. wykonawcy K... Sp. z o.o. Sp. k., ul. (...) P., zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 632/19 i KIO 645/19 po stronie zamawiającego, 2. wykonawcy P... Sp. z o.o., ul. (...) P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 645/19 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołania o sygn. akt: KIO 632/19 i KIO 645/19, 2. kosztami postępowania obciąża: w sprawie o sygn. akt KIO 632/19 - wykonawcę P... Sp. z o.o., ul. (...) P. , zaś w sprawie o sygn. akt KIO 645/19 - wykonawcę W..., ul. (...) P. , i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną łącznie przez odwołujących: P... Sp. z o.o., ul. (...) P. oraz W..., ul. (...) P., ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28