Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-20, KIO 208/19 premium

Sygn. akt: KIO 208/19 WYROK z dnia 20 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2019 r. przez wykonawcę Strunobet-Migacz Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski w postępowaniu prowadzonym przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań przy udziale wykonawcy ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Strunobet-Migacz Sp. z o.o., i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Strunobet- Migacz Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

Przykładowe fragmenty dla hasła potwierdzanie dokumentu elektronicznego

1   -   złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie składanego oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na dokumencie o nazwie "Oryginał e-gwarancja

2   -   napotkał problem przy weryfikacji podpisu dokumentu wytworzonego przez Bank PKO BP, (...) złożony w formacie *.pdf dokument (...) nie zdradzał cech dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej. (...) W trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego dostępnymi Zamawiającemu programami (...) uzyskiwał komunikaty

3   -   wniesione w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do wystawienia dokumentu wadium. Wadialna gwarancja bankowa Odwołującego

+114 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28