Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-18, KIO 640/19 premium

Sygn. akt: 640/19 WYROK z dnia 18 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2019 przez wykonawcę L... S.A. ul. (...) K. w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21,00-919 Warszawa przy udziale wykonawcy Konsorcjum B... Sp. z o.o. ul. (...) Ł. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. Oddala odwołanie 2. Zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000.00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 3. Zasądza od odwołującego L... S.A. na rzecz zamawiającego Narodowy Bank Polski kwotę 2 460,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sygn. akt KIO 640/19 UZASADNIENIE Narodowy Bank Polski ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła xades

1   -   dodanie załącznika o rozszerzeniu .xlsx.xades. Po każdorazowej próbie dodania pliku

2   -   że plik w formacie .xlsx.xades powinien bez problemu zostać wczytany

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28