Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-04, KIO 268/19 premium

Sygn. akt KIO 268/19 WYROK z dnia 4 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2019 r. przez wykonawcę M(1)... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Komendzie Głównej Policji unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez M(1)... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Komendy Głównej Policji na rzecz M(1)... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 18 750 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu, dojazdu i ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   elektronicznej i nieuwzględnienie wiadomości e-mail Odwołującego przesłanej zgodnie z postanowieniami specyfikacji, 4

2   -   obliczu narastających trudności z przesłaniem oferty za pośrednictwem platformy i zbliżającego się upływu terminu składania ofert Odwołujący przesłał na wskazany adres korespondencyjny ofertę wraz z wygenerowanym raportem. Podkreślił, że przesłana oferta spełniała wymagania specyfikacji istotnych warunków

3   -   postanowienia Odwołujący przed terminem składania ofert przesłał Zamawiającemu ofertę wraz z wszystkimi załącznikami - zgodnie

+97 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28