[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia del. WSA Artur Adamiec (spr.) Protokolant Magdalena Chewińska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Miasta Łódź od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Łd 1136/15 w sprawie ze skargi Miasta Łódź na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty wynikającej z zapłaty korekt finansowych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Miasta Łódź na rzecz Zarządu Województwa Łódzkiego 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE 1. Wyrokiem z 3 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Łd 1136/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U.2012.270 ze zm.) - dalej "p.p.s.a", oddalił skargę Miasta Łódź na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego ("Zarząd") z [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty. Ze stany faktycznego sprawy wynika, że decyzją ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   w protokole pokontrolnym, jak i wezwaniu do zwrotu kwoty nienależnie pobranej pomocy

2   -   że Instytucja Zarządzająca nie ma obowiązku "miarkowania charakteru" nieprawidłowości i jest uprawniona do określenia wymiaru korekty finansowej wyłącznie

3   -   tym rynku i jej poziom do wyniku postępowania, czy wreszcie ustalenie poziomu rażąco niskiej ceny - w kontekście występowania ryzyka potencjalnej

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28