Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-12, KIO 574/19 premium

sygn. akt: KIO 574/19 WYROK z dnia 12 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Beata Konik Piotr Kozłowski Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę - S(1)... S.r.o., (...) L. (Republika Czeska) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1; 43-100 Tychy, przy udziale wykonawców: a) M... sp. z o.o., Al. (...) W.; (...) - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, b) S(2)... S.A., (...), Al. (...) N. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1. 2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S(1)... S.r.o., (...) L., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta nie otwarta

1   -   z. lub też czego odwołujący nie wyklucza, Scania ponownie załadowała elektroniczną ofertę, która tym razem umożliwiła zamawiającemu jej otwarcie, tj. ofertę spełniającą wymogi s.i.w.z,. 2. zamawiający otworzył ofertę Scania po zakończeniu czynności otwarcia ofert, która odbyła się w dniu

2   -   zawsze, niezależnie od tego czy oferta, która nie została publicznie otwarta jest ofertą najdroższą czy też plasuje się

3   -   Scania, jednakże stwierdzając, iż potwierdzają one okoliczności w nich wskazane, tj. że oferta nr 2 wykonawcy Scania została złożona w terminie, jej treść nie była korygowana, a plik z ofertą nie był plikiem pustym albowiem zawierał elektroniczną ofertę. Izba przyjęła za wiarygodne oświadczenia

+81 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28