Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-04-12, KIO 574/19 premium

sygn. akt: KIO 574/19 WYROK z dnia 12 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Beata Konik Piotr Kozłowski Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę - S(1)... S.r.o., (...) L. (Republika Czeska) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1; 43-100 Tychy, przy udziale wykonawców: a) M... sp. z o.o., Al. (...) W.; (...) - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, b) S(2)... S.A., (...), Al. (...) N. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1. 2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S(1)... S.r.o., (...) L., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła elektronizacja zamówień

1   -   wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nie podano

2   -   znaczące zmiany w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, związane z jej elektronizacją, w tym poprzez składanie ofert

3   -   w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe zasady, w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, nie zostały wyłączone w związku z elektronizacją zamówień, co oznacza, że nadal aktualne

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28