Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-03-14, KIO 338/19 premium

Sygn. akt KIO 338/19 WYROK z dnia 14 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Marek Koleśnikow Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2019 r. przez Odwołującego - wykonawcę (...) z siedzibą w (...), w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Aleksandrów Łódzki, przy udziale wykonawcy (...) z siedzibą w (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutów naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 1 i 3 Pzp wobec cofnięcia odwołania w tym zakresie. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie 3. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę w wysokości 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła potwierdzanie dokumentu elektronicznego

1   -   publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320 ze

2   -   gdyż została złożona jako kopia elektroniczna oferty pisemnej (dokumentu sporządzonego w wersji pisemnej podpisanego

3   -   gdyż została złożona jako kopia elektroniczna oferty pisemnej (dokumentu sporządzonego w wersji pisemnej podpisanego

+134 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28