Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-26, KIO 226/19 premium

Sygn. akt: KIO 226/19 WYROK z dnia 26 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 8 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... S. A. oraz C... P... S. A. z siedzibą dla lidera konsorcjum w W... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: C... I... R... F... z siedzibą w R... przy udziale wykonawcy C... Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w W... zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... S. A. oraz C... P... S. A. z siedzibą dla lidera konsorcjum w W... i. 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... S. A. oraz C... P... S. A. z siedzibą dla lidera konsorcjum w W... tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.