Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-20, KIO 190/19 premium

Sygn. akt: KIO 190/19 WYROK z dnia 20 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2019 r. przez wykonawcę B... Sp. z o.o., ... w postępowaniu prowadzonym przez C... I... R... F..., ... przy udziale: A. wykonawcy "C..." S.A., ... B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... S... Sp. z o.o. i P... S.A., ... C. wykonawcy PA... S.A., ... zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... Sp. z o.o., ... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B... Sp. z o.o., ... tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy B... Sp. z o.o., ... na rzecz C... I... R... F..., ... kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.